Vietmap H720

Ghi hình với thông tin GPS
Ứng dụng giám sát xe Online
Kết nối mọi lúc với dữ liệu 4G
Quản lý xe trên nhiều loại thiết bị
Hệ thống dữ liệu lịch sử xe di chuyển